นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM2.5)

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2565 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5
https://www.youtube.com/watch?v=tjV5t3MoTPg

Anaimation เรื่อง "รู้ทัน...ป้องกันฝุ่น 2.5 ในกลุ่มเสี่ยง"
https://www.youtube.com/watch?v=8TBShTTyXfg