นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

สินค้าโอทอป
05 มี.ค. 2562

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

25 ก.พ. 2562

กลุ่มสินค้าใบชา : ชาอัสสัม, ชาแดง, ชาอูหลงเบอร์ 12