นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ITA
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  - ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   - ข้อ 01 โครงสร้าง   - โครงสร้างส่วนราชการ อบต.   - สำนักปลัด   - กองคลัง   - กองช่าง   - กองการศึกษา   - โครงสร้างผู้บริหาร   - โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน   - ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร   - ข้อมูลผู้บริหาร   - หัวหน้าส่วนราชการ   - ข้อ 03 อำนาจหน้าที่   - อำนาจหน้าที่ อบต.   - ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   - แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   - ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ   - ติดต่อกับเรา   - แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย   - ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   - กฎหมายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   - ข้อบัญญัติ/กฏหมาย/ระเบียบกระทรวงฯ/ข้อบังคับ   - ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์   - ข่าวประชาสัมพันธ์   - เพจประชาสัมพันธ์   - จดหมายข่าว/วารสาร   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   - ข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน   - ข้อ 08 Q & A   - web board   - ข้อ 09 Social Networks   - Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบูซอ   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอากู่-อาไฮ้   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสนเมืองโก   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเทอดไทย   - ghee   - ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน   - ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี   - แผนดำเนินงานประจำปี   - ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน   - รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน   - ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563   - ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   - คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่   - คู่มือประชาชนหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   - คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ 2565   - คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน 2565   - ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   - คู่มือประชาชน   - คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์   - การจัดเก็บรายได้ภาษี   - สาธารณสุข   - ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน   - สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชางบประมาณประจำปี 2564   - สถิติผู้ขอรับมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 (ประจำเดือน สิงหาคม 2563)   - สถิติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2563)   - สถิติผู้ขอรับมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 (ประจำเดือน กันยายน 2563)   - สถิติผู้ขอรับมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564)   - สถิติผู้ขอรับมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 (ประจำเดือน มีนาคม 2564)   - ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   - ข้อมูลสถิติความพึงพอใจของประชาชน   - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปี 2561   - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปี 2562   - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปี 2563   - ข้อ 17 E – Service   - แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ กองคลัง   - แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   - แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.เทอดไทย   - แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ   - ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   - ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564   - ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   - รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน   - รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน   - ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   - ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ   - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   - ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ   - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ   - ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   - สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   - ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   - ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   - ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   - เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   - ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล   - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   - ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   - ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   - ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   - ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   - facebook messenger   - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   - ขั้นตอนการติดต่องานราชการ   - ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   - ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   - ช่องทางการับฟังความคิดเห็นของประชาชน   - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน   - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย   - ติดต่อเจ้าหน้าที่   - คู่มือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   - ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   - ข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและหารือแนวทางความต้องการของประชาชน บ้านจะป่า   - ร่วมประชุมและหารือเตรียมความพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่า แนวกันไฟ   - เข้าร่วมประชุมโครงการร้อยใจรักษ์   - เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน   - เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
  - ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   - ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   - ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   - เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ \"อาสาทำดี\"   - ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริและปลูกต้นไม้สองข้างทางตามพระราชสาวนีย์   - เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน   - ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   - แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   - ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   - ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   - รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินงานจัดจ้างและบริหารพัสดุฯ   - ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี   - คู่มือแนวทางการปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   - ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน   - ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   - ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   - ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น