Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561-2564
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
   
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2561
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
- แผ่นพับคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือปฏิบัติราชการ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป - เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
- หลักเกณฑ์ละแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เทอดไทย ปี 2561
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2561
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2562
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย

นายอาเกอะ บอแช
ประธานสภา อบต.

นายอาโปะ อยู่ลือ
รองประธานสภา อบต.
นายอุทิศ นรรัตน์
เลขานายก อบต.

นายจอมฟ้า แสงอ้าย
สมาชิก อบต.หมู่ 1
นายปรมัตถ์ เฉลิมธวัฒน์
สมาชิก อบต.หมู่ 1
นางนาแต ลาหู่
สมาชิก อบต.หมู่ 2

นายอาก๊อง มาเยอะ
สมาชิก อบต.หมู่ 3
นายโมหื่อ มาเยอะ
สมาชิก อบต.หมู่ 3
นายราเมศวร์ สิริเมฑาพร
สมาชิก อบต.หมู่ 4
นายอนุวัฒน์ จะฟา
สมาชิก อบต.หมู่ 4

นายเชิดชาย ลาชี
สมาชิก อบต.หมู่ 5
นายเจริญ มณีชุติพนธ์
สมาชิก อบต.หมู่ 6
นายอนุชิต แซ่กุง
สมาชิก อบต.หมู่ 6

นายชัยวัฒน์ แซ่จัง
สมาชิก อบต.หมู่ 7
นายจะติ จะซือโป
สมาชิก อบต.หมู่ 8
นายเอกพันธ์ อ่วยยื่น
สมาชิก อบต.หมู่ 8

นายสัญญา แซ่เฮ่อ
สมาชิก อบต.หมู่ 9
นายวรชัย วงศ์วานไพศาล
สมาชิก อบต.หมู่ 9
นายธาตุ มาเยอะ
สมาชิก อบต.หมู่ 10

นายเพชร ไชยสกุลวงศ์
สมาชิก อบต.หมู่ 11
นายธุวานันท์ สัจจธรรมพร
สมาชิก อบต.หมู่ 12
นายภัทรวุฒิ รัตนาอัฐภิญญา
สมาชิก อบต.หมู่ 12
นายใจบุญ ส่างต้า
สมาชิก อบต.หมู่ 13

นายจะลอ แซ่ถั่ง
สมาชิก อบต.หมู่ 13
นายวีรศักดิ์ แซ่หนี่
สมาชิก อบต.หมู่ 14
นางวิภา สิงห์จาว
สมาชิก อบต.หมู่ 14
นายอาก่อง มาเยอะ
สมาชิก อบต.หมู่ 15

นายจะคือ ลาหู่นะ
สมาชิก อบต.หมู่ 15
นายสุชาติ วิเศษขจรกิจ
สมาชิก อบต.หมู่ 16
นายนันทา มอฉา
สมาชิก อบต.หมู่.16
นายอาเฉ่ะ มาเยอะ
สมาชิก อบต.หมู่ 17

นายจอเอ๋อ จะฟะ
สมาชิก อบต.หมู่ 18

 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์