Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 278 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 6 จากทั้งหมด 6 หน้า

สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมบ้านชนเผ่า จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:24:16)
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
( ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2015 เวลา 09:34:30)
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ (หมู่4,5,8,11,14 และ15)
( ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:51:51)
 
ประกาศสอบราคาซื้อต้นกล้าชา
( ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:38:06)
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม ณ บ้านแม่หม้อ
( ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2014 เวลา 11:00:15)
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ ประจำปี 2557
( ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2014 เวลา 09:20:51)
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 รายการ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2014 เวลา 14:39:52)
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2014 เวลา 14:39:12)
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2013 เวลา 12:48:18)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 12:17:20)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมู่.7
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 12:16:24)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์รา
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:51:13)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมู่ 3,14,17
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:50:05)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:27:03)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมู่ 8-12
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:25:28)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำเซาะ หมู่ 13
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:24:15)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:23:17)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการฯ หมู่ 2
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:20:56)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมู่ 2
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:18:44)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อท่อประปา PVC (หมู่ 6)
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:16:19)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมู่ 6
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:13:47)
 
ประกาศสอบราคาซื้อท่อประปา PCV จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2013 เวลา 16:18:38)
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2013 เวลา 16:18:12)
 
ประกาศสอบราคาซื้อต้นกล้าชา
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2013 เวลา 16:17:45)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างภายในตำบลเทอดไทย จำนวน 6 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2013 เวลา 16:16:38)
 
ประกาศสอบราคาซื้อท่อประปา PCV จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2013 เวลา 16:09:36)
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 10:50:35)
 
การจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2555
( ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2012 เวลา 14:39:53)
 
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์