Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 247 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 4 จากทั้งหมด 5 หน้า

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17
( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2016 เวลา 09:47:13)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15
( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2016 เวลา 09:46:54)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:40:43)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:40:29)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:40:13)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:40:00)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39:48)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39:36)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39:23)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39:08)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:38:51)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:38:03)
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อจำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 11:55:39)
 
ประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 11:10:43)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านผาจี
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 11:08:54)
 
แบบ ป.ป.ช.7 โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 11:07:57)
 
การคัดเลือกผู้ใช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 11:06:23)
 
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบ้านขุนส่า หมู่ 1 บ้านเทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:38:08)
 
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะวนอุทยานสันผาพญาไพร หมู่ 15 บ้านผาจี
( ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:34:26)
 
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านเทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 04 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:50:10)
 
การเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง หมู่ 17 บ้านทูหมออาเน
( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 14:42:59)
 
การเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 2 บ้านแสนเมืองโก
( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 09:24:58)
 
การเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านปูนะ
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 11:49:41)
 
การเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านม้งเก้าหลัง
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 10:08:50)
 
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ บ้านห้วยหม้อ
( ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 16:55:38)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการต่อเติมห้องน้ำศูนย์เด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง ม.13
( ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 12:12:45)
 
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านเทอดไทยหนึ่ง
( ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 11:19:10)
 
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านม้งแปดหลัง
( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 16:36:52)
 
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ช่วง หมู่ ๑๖ บ้านจะตี
( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 09:55:28)
 
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านพญาไพรเล่ามา
( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 14:59:24)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านผาจี
( ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 14:11:45)
 
การเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ
( ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 14:10:58)
 
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านปางมะหัน
( ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 18:36:40)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่
( ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 18:34:57)
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านห้วยอื้น
( ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 17:57:14)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรลิทู่ หมู่ที่ 11
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 15:39:02)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่วง หมู่ 3 บ้านอาไฮ้
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 11:50:39)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านแม่หม้อ
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 11:50:08)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านแม่คำน้อย
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 11:49:37)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช่วง หมู่ 1 บ้านเทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 11:48:54)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒน์เด็กเล็กบ้านปางมะหัน ม.8
( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 14:31:09)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 14:29:25)
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 15 บ้านผาจี
( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 10:12:05)
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโคงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่
( ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:42:12)
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโคงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ม.10 บ้านห้วยอื้น
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:26:23)
 
ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านห้วยอื้น(จะป่า)
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:25:36)
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโคงการก่อสร้างหอประชุมเทอดไทยหนึ่ง (บ้านสามเต้า) ม.13
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:24:37)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 บ้านพญาไพรลิทู่
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:22:55)
 
ผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่หม้อหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อบ้านแม่คำน้อย หมู่ที่ 18
( ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:44:03)
 
ประกาศประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่หม้อ ม.7 - บ้านแม่คำน้อย ม.18
( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2016 เวลา 16:24:21)
 
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์