Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ระดับต้น (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เทอดไทย)
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561-2564
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
   
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2561
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
- แผ่นพับคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือปฏิบัติราชการ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป - เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
- หลักเกณฑ์ละแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เทอดไทย ปี 2561
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2561
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2562
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 280 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 4 จากทั้งหมด 6 หน้า

การเปิดเผยราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บ้านจะตี ม.16
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:05:11)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง หมู่ 2 บ้านแสนเมืองโก
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:04:00)
 
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:02:07)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
( ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 14:54:36)
 
ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ ม.7
( ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 14:53:38)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.18
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:13:39)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง ม. 17
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:13:17)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง ม.15
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:12:04)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง ม. 12
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:11:36)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.11
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:11:09)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.9
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:10:49)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:10:15)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:08:05)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:07:12)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 3 ช่วง ม.1
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:06:32)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.16
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:05:49)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2016 เวลา 11:56:44)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสารและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้องรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ ม.7
( ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 15:23:34)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง หมู่ 4 บ้านปูนะ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:02:37)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านแม่คำน้อย
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:02:05)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านจะตี
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:01:32)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านห้วยหม้อ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:01:03)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:00:30)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:59:57)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช่วง หมู่ 10 บ้านห้วยอื้น
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:59:18)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช่วง หมู่ 7 บ้านแม่หม้อ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:58:38)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:56:52)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านพญาไพรเล่ามา
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:56:15)
 
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
( ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2016 เวลา 13:41:51)
 
ประกาศผู้ชนะประมูลจ้าง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2016 เวลา 13:44:04)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2016 เวลา 09:15:28)
 
ประกาศ กำหนดการประมูลจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ
( ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2016 เวลา 10:00:08)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18
( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2016 เวลา 09:47:26)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17
( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2016 เวลา 09:47:13)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15
( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2016 เวลา 09:46:54)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:40:43)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:40:29)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:40:13)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:40:00)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39:48)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39:36)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39:23)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39:08)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:38:51)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:38:03)
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อจำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 11:55:39)
 
ประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 11:10:43)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านผาจี
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 11:08:54)
 
แบบ ป.ป.ช.7 โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 11:07:57)
 
การคัดเลือกผู้ใช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 11:06:23)
 
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์