Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ระดับต้น (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เทอดไทย)
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561-2564
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
   
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2561
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
- แผ่นพับคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือปฏิบัติราชการ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป - เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
- หลักเกณฑ์ละแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เทอดไทย ปี 2561
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2561
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2562
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 280 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 6 หน้า

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2017 เวลา 13:33:35)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ช่วง หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2017 เวลา 13:31:04)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2017 เวลา 13:30:27)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.11
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2017 เวลา 13:29:36)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้านแม่หม้อ ม.7
( ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:32:21)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล 5 คน) ม.1
( ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:31:13)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านชนเผ่า หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:30:43)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายหมู่บ้านปางมะหัน ม.8
( ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:29:40)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านเมืองสอง ม.13
( ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:28:45)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:35:50)
 
การเปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตบอล 5 คน) ภายในหมู่บ้าน ม.1
( ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:51:02)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:00:08)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง
( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:59:32)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:58:33)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:57:53)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ 3
( ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2017 เวลา 15:55:18)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 13 จุด หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2017 เวลา 15:53:57)
 
การเปิดเผยราคา โครงการขุดดินปรับลานอเนกประสงค์บ้านจะตี หมู่ที่ 16
( ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2017 เวลา 16:20:27)
 
ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแปดหลัง ม.12
( ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2017 เวลา 13:34:12)
 
ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูซอ ม.4
( ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2017 เวลา 13:33:39)
 
ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2017 เวลา 13:32:55)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแปดหลัง ม.12
( ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2017 เวลา 13:32:03)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูซอ ม.4
( ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2017 เวลา 13:31:33)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
( ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2017 เวลา 13:30:44)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:53:06)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูซอ ม.4
( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:31:44)
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:04:00)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ ม.4 และ ม.12
( ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:03:21)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:02:20)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:01:56)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:01:34)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:01:12)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:00:56)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:00:34)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:00:13)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:59:50)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:58:49)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแปดหลัง หมู่ 12
( ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:07:56)
 
รายการการประมาณการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 16
( ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:16:25)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ม.11 บ้านพญาไพรลิทู่
( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:59:16)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านแสนเมืองโก
( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:57:59)
 
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 30 มกราคม 2017 เวลา 15:53:43)
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2017 เวลา 08:50:59)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2017 เวลา 10:03:23)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล ๕ คน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗
( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2017 เวลา 13:32:45)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2017 เวลา 13:31:10)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงาน อบต.เทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2017 เวลา 13:30:27)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำรับเสด็จฯ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ม.5
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:11:35)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำรับเสด็จฯ โรงเรียนบ้านผาจี ม.15
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:08:25)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำรับเสด็จฯ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ ม.7
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:07:33)
 
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์