Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 247 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 5 หน้า

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:00:34)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:00:13)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:59:50)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:58:49)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแปดหลัง หมู่ 12
( ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:07:56)
 
รายการการประมาณการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 16
( ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:16:25)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ม.11 บ้านพญาไพรลิทู่
( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:59:16)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านแสนเมืองโก
( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:57:59)
 
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 30 มกราคม 2017 เวลา 15:53:43)
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2017 เวลา 08:50:59)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2017 เวลา 10:03:23)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล ๕ คน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗
( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2017 เวลา 13:32:45)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2017 เวลา 13:31:10)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงาน อบต.เทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2017 เวลา 13:30:27)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำรับเสด็จฯ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ม.5
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:11:35)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำรับเสด็จฯ โรงเรียนบ้านผาจี ม.15
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:08:25)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำรับเสด็จฯ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ ม.7
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:07:33)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บ้านจะตี ม.16
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:05:11)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง หมู่ 2 บ้านแสนเมืองโก
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:04:00)
 
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2017 เวลา 15:02:07)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
( ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 14:54:36)
 
ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ ม.7
( ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 14:53:38)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.18
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:13:39)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง ม. 17
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:13:17)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง ม.15
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:12:04)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง ม. 12
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:11:36)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.11
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:11:09)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.9
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:10:49)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:10:15)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:08:05)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:07:12)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 3 ช่วง ม.1
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:06:32)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.16
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 10:05:49)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2016 เวลา 11:56:44)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสารและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้องรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ ม.7
( ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 15:23:34)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง หมู่ 4 บ้านปูนะ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:02:37)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านแม่คำน้อย
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:02:05)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านจะตี
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:01:32)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านห้วยหม้อ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:01:03)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:00:30)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:59:57)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช่วง หมู่ 10 บ้านห้วยอื้น
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:59:18)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช่วง หมู่ 7 บ้านแม่หม้อ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:58:38)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:56:52)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านพญาไพรเล่ามา
( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:56:15)
 
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
( ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2016 เวลา 13:41:51)
 
ประกาศผู้ชนะประมูลจ้าง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2016 เวลา 13:44:04)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2016 เวลา 09:15:28)
 
ประกาศ กำหนดการประมูลจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ
( ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2016 เวลา 10:00:08)
 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18
( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2016 เวลา 09:47:26)
 
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์