Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 247 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพญาไพรลิทู่ถึงบ้านแม่คำน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 11:01:42)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพญาไพรลิทู่ - บ้านปางมะหัน ม.8
( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 16:23:09)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าซางสูงสุดแดน - บ้านผาจี ม.15
( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 09:50:53)
 
การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์)
( ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2017 เวลา 15:34:09)
 
การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (กิจกรรมการจัดทำปฎิทิน ประจำปี 2561)
( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 11:46:52)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 จุด
( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 15:29:17)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 13:35:43)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มชักพร้อมอุปกรณ์และมอเตอร์ไฟฟ้า
( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 13:34:50)
 
ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านพญาไพรลิทู่ถึงบ้านแม่คำน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 11:44:30)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพญาไพรลิทู่ถึงบ้านบ้านแม่คำน้อย ตำบลเทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 09:17:53)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 อากู่
( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 11:50:42)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งรางรินระบายน้ำฝนโรงรถ อบต.เทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:02:37)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านแม่หม้อ
( ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:23:19)
 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2/2561
( ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:18:13)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จำนวน 2 ช่วง บ้านผาจี
( ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:22:43)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จำนวน 2 ช่วง บ้านม้งแปดหลัง
( ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:21:55)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่
( ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:21:13)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรลิทู่ หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:20:29)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง บ้านแม่หม้อ
( ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:19:41)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอื้น
( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:04:23)
 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 1/2561
( ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2017 เวลา 10:11:57)
 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 3/2560
( ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2017 เวลา 08:58:22)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่หม้อ หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2017 เวลา 18:46:35)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านจะตี
( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2017 เวลา 18:45:45)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเทอดไทย หมู่ 1
( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2017 เวลา 18:44:31)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2017 เวลา 14:33:39)
 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2/2560
( ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2017 เวลา 16:04:56)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2017 เวลา 16:41:52)
 
การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 16:31:33)
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 10:37:37)
 
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุประปา หมู่ที่15
( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 13:52:54)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทูหมออาเน หมู่ที่ 17
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:20:21)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจะตี หมู่ 16
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:19:24)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านผาจี หมู่ที่ 15 บ้านผาจี
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:18:39)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรลิทู่ หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:17:18)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางมะหัน หมู่ 8 บ้านปางมะหัน
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:16:19)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่หม้อ 2 ช่วง หมู่ 7 บ้านแม่หม้อ
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:14:55)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านแม่หม้อ หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:13:57)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอ 3 ช่วง หมู่ 6
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:08:27)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ 5
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:07:41)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปูนะ หมู่ 4
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:06:55)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอากู่-อาไฮ้ หมู่ 3 บ้านอากู่
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:06:13)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแสนเมืองโก 3 ช่วง หมู่ 2
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:04:40)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านม้งแปดหลัง หมู่ 12
( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 15:21:25)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 6
( ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2017 เวลา 10:57:37)
 
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2017 เวลา 10:56:15)
 
ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอริคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2017 เวลา 10:54:05)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเทอดไทย 4 ช่วง หมู่ 1
( ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2017 เวลา 10:24:13)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอากู่-อาไฮ้ หมู่ 3
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2017 เวลา 11:20:40)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทูหมออาเน หมู่ 17
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2017 เวลา 11:19:25)
 
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์