Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 15:38:40 เปิดอ่านทั้งหมด 331 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี (เกิดวันที่ 1 มกราคม 2501 - 30 กันยายน 2501) และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ 1 มกราคม 2500-31 ธันวาคม 2500 )

      ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.วันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 ***คุณสมบัติดังนี้
     1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนมาใหม่ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2560 
     2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
      
     โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
       1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
       2. ทะเบียนบ้าน (ที่อยุ่ปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
       3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา 
 
***หมายเหตุ
         -กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทน ต้องใช้ใบมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับ
          มอบอำนาจแนบท้ายเอกสารด้วย (หากเอกสารไม่ครบไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้)
          -ผู้สูงอายุรายที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ระบบไม่รับคีย์ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น และต้องยื่นขอขี้นทะเบียนในปีถัดไป 

ประชาสัมตารางการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เขต อบต.เทอดไทย
( 16 มกราคม 2018 เวลา 16:18:28)
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561
( 15 มกราคม 2018 เวลา 10:59:46)
ด้วยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีจำนวนครัวเรือนที่มีข่ายจะต้องเสียภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เช่น ภาษีโรงเรือนที่ดิน และภาษีป้ายพร้อมด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆ อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบเทอดไทยยังขาดความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยจัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น - 16.00 น. ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2561
( 09 มกราคม 2018 เวลา 18:09:04)
 

แจ้งประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
( 04 มกราคม 2018 เวลา 11:00:48)
 

#แจ้งประชาสัมพันธ์จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการจากแม่สาย จะเข้ารับทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ทุกชนิดทั้งใหม่/เก่า ที่ยังใช้งานได้อยู่ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพญไพร หมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย
( 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:39:34)
 
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์