Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 106 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 3 หน้า

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
( 28 มีนาคม 2014 เวลา 09:23:06)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2/2557
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้วและที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 3 รายการ ( 27 มีนาคม 2014 เวลา 14:49:44)
 
ประชาสัมพันธ์การปิดพักระบบกระจายสัญญานอินเตอร์เน็ตไร้สายในบางช่วงเวลา
เนื่องจากระบบกระจายสัญญานอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Server) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เครื่องเกิดความร้อนตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายทำให้ระบบสัญญาณมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายมีประสิทธิภาพ และเป็นการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบกระจายสัญญาณฯ องค์การบริหารส่วนรตำบลเทอดไทยจึงมีความจำเป็นในการปิดพักระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายในบางช่วงเวลา ซึ่งจะทำการปิดพักระบบฯ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 16.30น.ถึง.เวลา 08.30 น. ของวันรุ่งขึ้น (วันจันทร์) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน 14 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป สำหรับช่วงเวลาอื่น ๆ ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยโดยทั่วกัน ( 13 มีนาคม 2014 เวลา 11:46:24)
 
ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2557
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2557 ระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2557 ขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสทำงานสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน อันจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกทางหนึ่งและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ( 05 มีนาคม 2014 เวลา 09:22:42)
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยสามัญ สมัยที่4/2556
( 25 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:14:02)
 
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2556
( 10 ตุลาคม 2013 เวลา 14:38:35)
 
ตารางการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2556
( 11 กันยายน 2013 เวลา 19:26:38)
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยสามัญ สมัยที่3/2556
( 1 สิงหาคม 2013 เวลา 09:13:46)
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยสามัญ สมัยที่3/2556 ครั้งที่ 2
( 15 สิงหาคม 2013 เวลา 11:05:15)
 
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( 06 มิถุนายน 2013 เวลา 14:41:58)
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยสามัญ สมัยที่2/2556
( 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:13:27)
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไข้เลือดออก 2556
จนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่ยาที่ใช้รักษาไข้เลือดออก หรือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุง เท่าที่ผ่านมาการควบคุมยังได้ผลไม่ดี เนื่องจากเน้นเรื่องการทำลายยุงซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ และการควบคุมยุงต้องทำเป็นบริเวณกว้าง การควบคุมที่จะให้ผลยั่งยืน ควรจะเน้นที่การควบคุมลูกน้ำ การควบคุมสามารถร่วมหน่วยงานราชการอื่น องค์กรเอกชน ท้องถิ่น ดังนั้นการควบคุมที่ดีต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่มีอยู่ และวิธีการต่างๆ( การควบคุมสิ่งแวดล้อม การใช้ทางชีวภาพ การใช้สารเคมี) ( 15 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:16:57)
 
ประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.เทอดไทย
( 10 เมษายน 2013 เวลา 10:44:05)
 
สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและถนน คสล.
( 20 มีนาคม 2013 เวลา 14:33:34)
 
ดาวโหลดใบสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2556
( 13 มีนาคม 2013 เวลา 10:21:18)
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยสามัญ สมัยที่1/2556
( 11 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:12:48)
 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นตำบลเทอดไทย
ประชาสัมพันธ์จากอำเภอแม่ฟ้าหลวง ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ตำบลเทอดไทย ในระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2556 ขอให้ประชาชนงดการเผาป่า งดการปล่อยสัตว์ป่าทุกชนิดออกจากบ้าน เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อบต.เทอดไทยจังหวัดเชียงราย ( 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:21:06)
 
กำหนดการเตรียมรับเสด็จพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
( 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 08:47:25)
 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลเทอดไทย จำนวน 6 โครงการ ( 30 มกราคม 2013 เวลา 14:29:22)
 
โครงการชาวเทอดไทย รวมใจภักดิ์ รักษาความสะอาด ถวายราชสดุดี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยจึงได้จัดโครงการชาวเทอดไทย รวมใจภักดิ์ รักษาความสะอาด ถวายราชสดุดี 5 ธันวาคม 2555 จะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 04.30 น. เป็นต้นไป ตั้งขบวนโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามกีฬาหมู่บ้านเทอดไทย และเสร็จสิ้นกิจกรรม เวลา 16.00 น. ( 03 ธันวาคม 2012 เวลา 16:26:59)
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรติวเข้าเตรียมสอบกพ.ท้องถิ่น
( 01 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:03:22)
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
( 01 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:01:58)
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ( 29 ตุลาคม 2012 เวลา 10:34:37)
 
ขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดการประมูลเลขทะเบียนรถฯ
จัดประมูลเลขทะเบียนรถที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของประชาชน สำหรับรถยนต์นี่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษรนำหน้าหมายเลขหมวดอักษร \\\"กธ\\\" จำนวน 301 หมายเลข โดยจัดประมูล ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 17-18 พ.ย. 2555 ( 25 ตุลาคม 2012 เวลา 15:20:43)
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางมะหัน หมู่ 8 บ้านม้งแปดหลัง หมู่ 12 ราคากลาง 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2555 ถึง 9 ตุลาคม 2555 ( 25 กันยายน 2012 เวลา 14:29:52)
 
ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยประจำปี 2555 ในวันที่ 30 กันยายน 2555 ( 25 กันยายน 2012 เวลา 14:23:41)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 [3]

 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์