Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ระดับต้น (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เทอดไทย)
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561-2564
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
   
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2561
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
- แผ่นพับคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือปฏิบัติราชการ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป - เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
- หลักเกณฑ์ละแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เทอดไทย ปี 2561
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2561
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2562
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 129 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 4 หน้า

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
รับสมัครระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2558 ในวันเวลาราชการและ(เว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ( 17 มีนาคม 2015 เวลา 13:23:27)
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้หน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน
อบต.เทอดไทย ขอเชิญชวนผู้หน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยืนแบบและชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี ( 27 มกราคม 2015 เวลา 16:02:59)
 
ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
( 05 มกราคม 2015 เวลา 15:32:25)
 
ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี การสำรวจและประชาสัมพันธ์แผนการออกหน่วยบริการการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียบใบอนุญาตฯ ประจำปี 2558
( 05 มกราคม 2015 เวลา 15:28:49)
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียบนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ(วันเสาร์) ประจำปี พ.ศ. 2558
( 05 มกราคม 2015 เวลา 15:23:54)
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2543 เป็นต้นมานั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย ( 05 มกราคม 2015 เวลา 15:19:50)
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และกฏหมายกระทรวง(ฉบับที่5) ประกาศบังคับใช้แล้วนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงประชาสัมพันธ์ตามแนบไฟล์นี้ ( 05 มกราคม 2015 เวลา 15:14:38)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือดกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
( 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:39:44)
 
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เทอดไทย ประจำปีงบประมาณ 2558
รับสมัครตั้งแต่ 4-14 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตกฤษ์) ( 05 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:54:44)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือดกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือดกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือด ให้ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ( 13 ตุลาคม 2014 เวลา 14:11:52)
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องโทรศัพท์ของ อบต. สามารถใช้ได้ตามปกติ
โทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 053-730205 และโทรสาร(fax)053-730207 สามารถใช้ได้ตามปกติแล้วครับ ( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 09:07:26)
 
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( 17 กันยายน 2014 เวลา 11:23:26)
 
ประชาสัมพันธ์ระบบโทรศัพท์ของ อบต. ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ที่ตู้สาขาขัดข้อง ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ระบบโทรศัพท์ ไม่สามารถใช้งานได้ คือหมายเลขโทรศัพท์ 053-730205 ส่วนเบอร์โทรสาร(fax)053-730207 สามารถใช้ได้ตามปกติครับ ทาง TOT จะเร่งดำเนินการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ( 01 กันยายน 2014 เวลา 08:22:37)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สลองใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในไ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 13 อัตราในระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2557 ในวันเวลาราชการเท่านั้น ( 29 สิงหาคม 2014 เวลา 10:49:33)
 
ขอเชิญนิติบุคคล(ที่ไม่แสวงหากำไร) เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
( 28 สิงหาคม 2014 เวลา 11:48:50)
 
ประชาสัมพันธ์จาก ธ.ก.ส. สาขาแม่จัน
ขอเชิญร่วมงาน "ออมทวีสิน รับทวีโชค" ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาแม่จัน ( 28 สิงหาคม 2014 เวลา 11:45:11)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง 7)
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนังานส่วนตำบลให้ดำรางตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7 ) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ( 05 สิงหาคม 2014 เวลา 10:17:04)
 
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการรับคำร้องการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกจัวหวัดและนอกราชอาณาจักร
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า สำนักงานทะเบียนกลางได้เปิดระบบขยายเวลาในการับคำร้องการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัดและนอกอาณาจักร(กรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา) นับตั้้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ( 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:21:55)
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับรถเก็บขยะไปตามหมู่บ้าน
เนื่องจากตอนนี้รถเก็บขยะตามหมู่บ้าน ขณะนี้รถขยะหกล้อเสียอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมจึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้ตามปกติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยจะรีบทำการส่งรถขยะไปอำนวยความสะดวกให้เร็วที่สุด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยจึงขออภัยนั้นที่นี้ด้วย ( 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:31:12)
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ"
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย งานส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการคืนผืนป่าไม้ ให้ทรัพยากรธรรมชาติมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น จึงขอเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ในสังกัดและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ. วนอุทยานสันผาพญาไพร ( 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:31:17)
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(ม.ชีวิต) โดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงราย(ศรป.เชียงราย) เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน ได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี(ศศ.บ.) จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาหกวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน และสาขาการจัดการเกษตรยั่งยืน ท่างใดสนใจสามารถติดต่อรับสมัครได้ที่ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดเชียงราย ( 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:20:57)
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 2/2557
ขอเชิญร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนตำบลเทอดไทยสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการ (รพ.สต.) ได้อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญท่านคณะกรรมการกองทุนฯเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ( 03 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:08:41)
 
ประชาสัมพันธ์"วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557"
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 2557 ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำหรับปี 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดคำขวัญ “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม โดยมีกรอบในการจัดทำกิจกรรม เช่น กิจกรรมที่แสดงพลังของเด็กและเยาวชนในการต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด การรณรงค์สร้างความตระหนัก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการทำความดีเพื่อสังคม ( 24 มิถุนายน 2014 เวลา 14:58:58)
 
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
( 28 มีนาคม 2014 เวลา 09:23:06)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2/2557
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้วและที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 3 รายการ ( 27 มีนาคม 2014 เวลา 14:49:44)
 
ประชาสัมพันธ์การปิดพักระบบกระจายสัญญานอินเตอร์เน็ตไร้สายในบางช่วงเวลา
เนื่องจากระบบกระจายสัญญานอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Server) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เครื่องเกิดความร้อนตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายทำให้ระบบสัญญาณมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายมีประสิทธิภาพ และเป็นการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบกระจายสัญญาณฯ องค์การบริหารส่วนรตำบลเทอดไทยจึงมีความจำเป็นในการปิดพักระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายในบางช่วงเวลา ซึ่งจะทำการปิดพักระบบฯ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 16.30น.ถึง.เวลา 08.30 น. ของวันรุ่งขึ้น (วันจันทร์) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน 14 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป สำหรับช่วงเวลาอื่น ๆ ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยโดยทั่วกัน ( 13 มีนาคม 2014 เวลา 11:46:24)
 
ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2557
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2557 ระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2557 ขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสทำงานสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน อันจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกทางหนึ่งและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ( 05 มีนาคม 2014 เวลา 09:22:42)
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยสามัญ สมัยที่4/2556
( 25 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:14:02)
 
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2556
( 10 ตุลาคม 2013 เวลา 14:38:35)
 
ตารางการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2556
( 11 กันยายน 2013 เวลา 19:26:38)
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยสามัญ สมัยที่3/2556
( 1 สิงหาคม 2013 เวลา 09:13:46)
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยสามัญ สมัยที่3/2556 ครั้งที่ 2
( 15 สิงหาคม 2013 เวลา 11:05:15)
 
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( 06 มิถุนายน 2013 เวลา 14:41:58)
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยสามัญ สมัยที่2/2556
( 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:13:27)
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไข้เลือดออก 2556
จนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่ยาที่ใช้รักษาไข้เลือดออก หรือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุง เท่าที่ผ่านมาการควบคุมยังได้ผลไม่ดี เนื่องจากเน้นเรื่องการทำลายยุงซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ และการควบคุมยุงต้องทำเป็นบริเวณกว้าง การควบคุมที่จะให้ผลยั่งยืน ควรจะเน้นที่การควบคุมลูกน้ำ การควบคุมสามารถร่วมหน่วยงานราชการอื่น องค์กรเอกชน ท้องถิ่น ดังนั้นการควบคุมที่ดีต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่มีอยู่ และวิธีการต่างๆ( การควบคุมสิ่งแวดล้อม การใช้ทางชีวภาพ การใช้สารเคมี) ( 15 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:16:57)
 
ประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.เทอดไทย
( 10 เมษายน 2013 เวลา 10:44:05)
 
สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและถนน คสล.
( 20 มีนาคม 2013 เวลา 14:33:34)
 
ดาวโหลดใบสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2556
( 13 มีนาคม 2013 เวลา 10:21:18)
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยสามัญ สมัยที่1/2556
( 11 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:12:48)
 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นตำบลเทอดไทย
ประชาสัมพันธ์จากอำเภอแม่ฟ้าหลวง ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ตำบลเทอดไทย ในระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2556 ขอให้ประชาชนงดการเผาป่า งดการปล่อยสัตว์ป่าทุกชนิดออกจากบ้าน เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อบต.เทอดไทยจังหวัดเชียงราย ( 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:21:06)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์