Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ระดับต้น (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เทอดไทย)
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561-2564
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
   
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2561
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
- แผ่นพับคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือปฏิบัติราชการ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป - เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
- หลักเกณฑ์ละแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เทอดไทย ปี 2561
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2561
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2562
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 129 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 4 หน้า

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2559
( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:30:52)
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) ประจำ พ.ศ.2559
( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:28:58)
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559
( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:25:53)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) (รอบแรก)
( 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:19:16)
 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) , (ประเภทผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:06:20)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( 25 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:14:46)
 
โทรศัพท์ขัดข้องชั่วคราว
เนื่องจากโทรศัพท์หมายเลข 053730205 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว( ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 จึงไม่สามารถใช้การได้ หากท่านใดติดต่อเกี่ยวกับทางราชการ สามารถติดต่อได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ( 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:33:56)
 
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่และตรวจสอบได้
( 9 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:55:53)
 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
( 19 เมษายน 2017 เวลา 15:51:00)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ 2560
( 31 มีนาคม 2017 เวลา 14:44:42)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
( 31 มีนาคม 2017 เวลา 11:15:48)
 
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี-พ.ศ.2560-2564
( 31 มีนาคม 2017 เวลา 11:14:04)
 
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2560
( 30 มีนาคม 2017 เวลา 15:02:48)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2560
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ( 24 มีนาคม 2017 เวลา 09:50:29)
 
เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนประจำปี 2560
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-22มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.จำนวน 30 คน (เว้นวันหยุดราชการ) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย #คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีสัญชาติไทย 2.มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปโดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(จบม.3) 3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลเทอดไทยไม่น้อยว่า6 เดือน 4.กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในเขต อบต.เทอดไทย 5.นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะความยากจน ( 13 มีนาคม 2017 เวลา 16:24:52)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) รอบแรก ประจำปี 2559
( 23 กันยายน 2016 เวลา 18:28:18)
 
ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
( 03 สิงหาคม 2016 เวลา 11:24:13)
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
( 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:21:42)
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2558
( 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:21:08)
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องรถเก็บขยะ (รถสีเขียว)
ประชาสัมพันธ์เรื่องรถเก็บขยะ(รถขยะสีเขียว) ในโซนบ้านเทอดไทยอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม ถ้าซ่อมรถเสร็จแล้วจะรีบดำเนินการเก็บขยะให้เร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวก ( 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:34:46)
 
ประเพณีปีใหม่อาข่า ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558 ณ ม.17 บ้านทูหมออาเน
( 25 ธันวาคม 2015 เวลา 17:49:43)
 
ประชาสัมพันธ์มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา 24 ธันวาคม - 10 มกราคม 2559 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 17 ธันวาคม 2015 เวลา 09:43:39)
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 สามารถสั่งจองหนังสือได้ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือ นายศิวะณัฐ โฮมวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 02-5901540 หรือ 089-4679003 ( 02 ธันวาคม 2015 เวลา 16:21:41)
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ระหว่างวันที่1-18 ธันวาคม 2558 ณ วัพระราม 9 กาญจนาภิเษก กทม แจ้งหากมีผู้จิตศรัทธาประสงค์จะร่วมอนุโมทนาบุญในการดำเนินโครงการฯ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรมฯ โทร. 02-2419014,02-2432281 หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มาหาชน) สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-18491-4 ชื่อบัญชี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ู้ ( 02 ธันวาคม 2015 เวลา 16:15:43)
 
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
ตามที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง และทางอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ตามหนังสือ ที่ ชร 1518.1/9709 ลว.26 พ.ย. 2558 นั้น ( 02 ธันวาคม 2015 เวลา 15:08:22)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26(2) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ( 26 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:11:11)
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายสำนักงาน อบต.
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย แจ้งย้ายสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากมีการรื้อถอนสำนักงานเพื่อก่อสร้างสำนักงานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งการย้ายสำนักงานชั่วคราว ไปอยู่ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จนกว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถติดต่อเบอร์โทร053730205 ( 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:22:57)
 
ประชาสัมพันธ์ การซ่อมแซมถนนเส้นทาง ทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย - บ้านอากู่อาไฮ้ ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยขออภัยในความไม่สะดวกครับ
( 05 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:05:29)
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561)
( 04 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:10:08)
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( 04 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:08:01)
 
ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
ประชาสัมพันธ์ด้วยอำเภอแม่ฟ้าหลวงขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ( 06 สิงหาคม 2015 เวลา 09:18:58)
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านสวมเสื้อโทนสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558\"Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่\"
ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้รัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 \"Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่\"ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ ( 24 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:10:22)
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ
( 22 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:26:23)
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ถือศีล 5 เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2558 โดยร่วมลงนามปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ตามศรัทธาและสมัครใจได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ถือศีล 5 เข้าวัด ปฏิบัติธรรม โดยร่วมลงนามปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ตามศรัทธาและสมัครใจได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ในวันและเวลาราชการ ( 20 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:24:20)
 
ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 2556
( 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:28:08)
 
ประชาสัมพันธ์เกียวกับการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน
ประชาสัมพันธ์จากอำเภอแม่ฟ้าหลวงให้ประชาชนทุกคนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินมาลงทะเบียนฯได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้ทุกวันในเวลาทำการ ( 23 มิถุนายน 2015 เวลา 15:02:16)
 
แผ่นพับอาเซียน
( 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:19:01)
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ
( 30 มีนาคม 2015 เวลา 15:43:25)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2558
( 27 มีนาคม 2015 เวลา 12:31:54)
 
รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2558
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม 2558 ( 17 มีนาคม 2015 เวลา 13:46:35)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์