Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 106 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 3 หน้า

ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ระหว่างวันที่1-18 ธันวาคม 2558 ณ วัพระราม 9 กาญจนาภิเษก กทม แจ้งหากมีผู้จิตศรัทธาประสงค์จะร่วมอนุโมทนาบุญในการดำเนินโครงการฯ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรมฯ โทร. 02-2419014,02-2432281 หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มาหาชน) สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-18491-4 ชื่อบัญชี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ู้ ( 02 ธันวาคม 2015 เวลา 16:15:43)
 
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
ตามที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง และทางอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ตามหนังสือ ที่ ชร 1518.1/9709 ลว.26 พ.ย. 2558 นั้น ( 02 ธันวาคม 2015 เวลา 15:08:22)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26(2) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ( 26 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:11:11)
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายสำนักงาน อบต.
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย แจ้งย้ายสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากมีการรื้อถอนสำนักงานเพื่อก่อสร้างสำนักงานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งการย้ายสำนักงานชั่วคราว ไปอยู่ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จนกว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถติดต่อเบอร์โทร053730205 ( 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:22:57)
 
ประชาสัมพันธ์ การซ่อมแซมถนนเส้นทาง ทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย - บ้านอากู่อาไฮ้ ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยขออภัยในความไม่สะดวกครับ
( 05 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:05:29)
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561)
( 04 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:10:08)
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( 04 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:08:01)
 
ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
ประชาสัมพันธ์ด้วยอำเภอแม่ฟ้าหลวงขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ( 06 สิงหาคม 2015 เวลา 09:18:58)
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านสวมเสื้อโทนสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558\"Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่\"
ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้รัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 \"Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่\"ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ ( 24 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:10:22)
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ
( 22 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:26:23)
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ถือศีล 5 เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2558 โดยร่วมลงนามปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ตามศรัทธาและสมัครใจได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ถือศีล 5 เข้าวัด ปฏิบัติธรรม โดยร่วมลงนามปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ตามศรัทธาและสมัครใจได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ในวันและเวลาราชการ ( 20 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:24:20)
 
ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 2556
( 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:28:08)
 
ประชาสัมพันธ์เกียวกับการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน
ประชาสัมพันธ์จากอำเภอแม่ฟ้าหลวงให้ประชาชนทุกคนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินมาลงทะเบียนฯได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้ทุกวันในเวลาทำการ ( 23 มิถุนายน 2015 เวลา 15:02:16)
 
แผ่นพับอาเซียน
( 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:19:01)
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ
( 30 มีนาคม 2015 เวลา 15:43:25)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2558
( 27 มีนาคม 2015 เวลา 12:31:54)
 
รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2558
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม 2558 ( 17 มีนาคม 2015 เวลา 13:46:35)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
รับสมัครระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2558 ในวันเวลาราชการและ(เว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ( 17 มีนาคม 2015 เวลา 13:23:27)
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้หน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน
อบต.เทอดไทย ขอเชิญชวนผู้หน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยืนแบบและชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี ( 27 มกราคม 2015 เวลา 16:02:59)
 
ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
( 05 มกราคม 2015 เวลา 15:32:25)
 
ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี การสำรวจและประชาสัมพันธ์แผนการออกหน่วยบริการการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียบใบอนุญาตฯ ประจำปี 2558
( 05 มกราคม 2015 เวลา 15:28:49)
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียบนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ(วันเสาร์) ประจำปี พ.ศ. 2558
( 05 มกราคม 2015 เวลา 15:23:54)
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2543 เป็นต้นมานั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย ( 05 มกราคม 2015 เวลา 15:19:50)
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และกฏหมายกระทรวง(ฉบับที่5) ประกาศบังคับใช้แล้วนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงประชาสัมพันธ์ตามแนบไฟล์นี้ ( 05 มกราคม 2015 เวลา 15:14:38)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือดกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
( 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:39:44)
 
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เทอดไทย ประจำปีงบประมาณ 2558
รับสมัครตั้งแต่ 4-14 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตกฤษ์) ( 05 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:54:44)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือดกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือดกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือด ให้ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ( 13 ตุลาคม 2014 เวลา 14:11:52)
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องโทรศัพท์ของ อบต. สามารถใช้ได้ตามปกติ
โทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 053-730205 และโทรสาร(fax)053-730207 สามารถใช้ได้ตามปกติแล้วครับ ( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 09:07:26)
 
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( 17 กันยายน 2014 เวลา 11:23:26)
 
ประชาสัมพันธ์ระบบโทรศัพท์ของ อบต. ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ที่ตู้สาขาขัดข้อง ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ระบบโทรศัพท์ ไม่สามารถใช้งานได้ คือหมายเลขโทรศัพท์ 053-730205 ส่วนเบอร์โทรสาร(fax)053-730207 สามารถใช้ได้ตามปกติครับ ทาง TOT จะเร่งดำเนินการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ( 01 กันยายน 2014 เวลา 08:22:37)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สลองใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในไ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 13 อัตราในระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2557 ในวันเวลาราชการเท่านั้น ( 29 สิงหาคม 2014 เวลา 10:49:33)
 
ขอเชิญนิติบุคคล(ที่ไม่แสวงหากำไร) เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
( 28 สิงหาคม 2014 เวลา 11:48:50)
 
ประชาสัมพันธ์จาก ธ.ก.ส. สาขาแม่จัน
ขอเชิญร่วมงาน "ออมทวีสิน รับทวีโชค" ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาแม่จัน ( 28 สิงหาคม 2014 เวลา 11:45:11)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง 7)
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนังานส่วนตำบลให้ดำรางตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7 ) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ( 05 สิงหาคม 2014 เวลา 10:17:04)
 
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการรับคำร้องการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกจัวหวัดและนอกราชอาณาจักร
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า สำนักงานทะเบียนกลางได้เปิดระบบขยายเวลาในการับคำร้องการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัดและนอกอาณาจักร(กรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา) นับตั้้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ( 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:21:55)
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับรถเก็บขยะไปตามหมู่บ้าน
เนื่องจากตอนนี้รถเก็บขยะตามหมู่บ้าน ขณะนี้รถขยะหกล้อเสียอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมจึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้ตามปกติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยจะรีบทำการส่งรถขยะไปอำนวยความสะดวกให้เร็วที่สุด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยจึงขออภัยนั้นที่นี้ด้วย ( 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:31:12)
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ"
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย งานส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการคืนผืนป่าไม้ ให้ทรัพยากรธรรมชาติมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น จึงขอเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ในสังกัดและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ. วนอุทยานสันผาพญาไพร ( 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:31:17)
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(ม.ชีวิต) โดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงราย(ศรป.เชียงราย) เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน ได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี(ศศ.บ.) จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาหกวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน และสาขาการจัดการเกษตรยั่งยืน ท่างใดสนใจสามารถติดต่อรับสมัครได้ที่ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดเชียงราย ( 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:20:57)
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 2/2557
ขอเชิญร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนตำบลเทอดไทยสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการ (รพ.สต.) ได้อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญท่านคณะกรรมการกองทุนฯเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ( 03 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:08:41)
 
ประชาสัมพันธ์"วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557"
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 2557 ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำหรับปี 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดคำขวัญ “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม โดยมีกรอบในการจัดทำกิจกรรม เช่น กิจกรรมที่แสดงพลังของเด็กและเยาวชนในการต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด การรณรงค์สร้างความตระหนัก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการทำความดีเพื่อสังคม ( 24 มิถุนายน 2014 เวลา 14:58:58)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [2] 3 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์