Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 106 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ประชาสัมตารางการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เขต อบต.เทอดไทย
( 16 มกราคม 2018 เวลา 16:18:28)
 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561
ด้วยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีจำนวนครัวเรือนที่มีข่ายจะต้องเสียภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เช่น ภาษีโรงเรือนที่ดิน และภาษีป้ายพร้อมด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆ อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบเทอดไทยยังขาดความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยจัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น - 16.00 น. ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย ( 15 มกราคม 2018 เวลา 10:59:46)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2561
( 09 มกราคม 2018 เวลา 18:09:04)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
( 04 มกราคม 2018 เวลา 11:00:48)
 
#แจ้งประชาสัมพันธ์จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการจากแม่สาย จะเข้ารับทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ทุกชนิดทั้งใหม่/เก่า ที่ยังใช้งานได้อยู่ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพญไพร หมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย
( 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:39:34)
 
ประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.สาขาแม่จัน
( 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:01:39)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ #เรื่องจุดจอดรถข้าราชการและประชาชน รวม 11 จุด ที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
( 25 ตุลาคม 2017 เวลา 15:35:53)
 
ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือประชาชนชาวไทยทุกคน งดดื่มสุราในช่วงพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดี น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560
( 21 ตุลาคม 2017 เวลา 20:49:03)
 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
( 12 ตุลาคม 2017 เวลา 15:38:40)
 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย รับสมัครฝึกอบรมอาชีพ...ฟรี
( 27 กันยายน 2017 เวลา 09:32:22)
 
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
ประกาศจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รับสมัครฝึกอบรมอาชีพฟรี มีหลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น ( 21 กันยายน 2017 เวลา 15:31:14)
 
ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
( 01 สิงหาคม 2017 เวลา 09:35:46)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอากู่-อาไฮ้ หมู่ 3
( 31 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:39:13)
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
( 21 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:57:15)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการชั่วคราวการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ด้วยกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ประกาศ ร วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์และชี้แจง พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ( 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:52:22)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
( 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:19:36)
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:38:55)
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2559
( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:30:52)
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) ประจำ พ.ศ.2559
( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:28:58)
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559
( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:25:53)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) (รอบแรก)
( 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:19:16)
 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) , (ประเภทผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:06:20)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( 25 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:14:46)
 
โทรศัพท์ขัดข้องชั่วคราว
เนื่องจากโทรศัพท์หมายเลข 053730205 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว( ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 จึงไม่สามารถใช้การได้ หากท่านใดติดต่อเกี่ยวกับทางราชการ สามารถติดต่อได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ( 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:33:56)
 
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่และตรวจสอบได้
( 9 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:55:53)
 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
( 19 เมษายน 2017 เวลา 15:51:00)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ 2560
( 31 มีนาคม 2017 เวลา 14:44:42)
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
( 31 มีนาคม 2017 เวลา 11:15:48)
 
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี-พ.ศ.2560-2564
( 31 มีนาคม 2017 เวลา 11:14:04)
 
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2560
( 30 มีนาคม 2017 เวลา 15:02:48)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2560
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ( 24 มีนาคม 2017 เวลา 09:50:29)
 
เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนประจำปี 2560
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-22มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.จำนวน 30 คน (เว้นวันหยุดราชการ) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย #คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีสัญชาติไทย 2.มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปโดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(จบม.3) 3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลเทอดไทยไม่น้อยว่า6 เดือน 4.กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในเขต อบต.เทอดไทย 5.นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะความยากจน ( 13 มีนาคม 2017 เวลา 16:24:52)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) รอบแรก ประจำปี 2559
( 23 กันยายน 2016 เวลา 18:28:18)
 
ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
( 03 สิงหาคม 2016 เวลา 11:24:13)
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
( 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:21:42)
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2558
( 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:21:08)
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องรถเก็บขยะ (รถสีเขียว)
ประชาสัมพันธ์เรื่องรถเก็บขยะ(รถขยะสีเขียว) ในโซนบ้านเทอดไทยอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม ถ้าซ่อมรถเสร็จแล้วจะรีบดำเนินการเก็บขยะให้เร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวก ( 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:34:46)
 
ประเพณีปีใหม่อาข่า ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558 ณ ม.17 บ้านทูหมออาเน
( 25 ธันวาคม 2015 เวลา 17:49:43)
 
ประชาสัมพันธ์มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา 24 ธันวาคม - 10 มกราคม 2559 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 17 ธันวาคม 2015 เวลา 09:43:39)
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 สามารถสั่งจองหนังสือได้ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือ นายศิวะณัฐ โฮมวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 02-5901540 หรือ 089-4679003 ( 02 ธันวาคม 2015 เวลา 16:21:41)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์