นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่2/2565 โดยวิธีขายทอดตลาด ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 1 รายการ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าประมูลราคา จำนวน 4 ราย ผลปรากฎตามรายละเอียด แนบท้ายนี้

ประกาศ ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ