องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผาจีจนสุดสายบ้านป่าซางสูง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง