Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
แหล่งชาชั้นดี ประเพณีหลากหลาย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
 
วีดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยวันเด็กแห่งชาติ (รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่อาข่า (เทศกาลชาและกีฬาชาติพันธุ์) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561
โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน์
เราทำความดี ด้วยใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" 5 ธันวาคม 2560
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด โดยสถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง
งานมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ
จัดเตรียมสถานที่งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2560
 
 
ประชาสัมตารางการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เขต อบต.เทอดไทย
( 16 มกราคม 2018 เวลา 16:18:28)
 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561
( 15 มกราคม 2018 เวลา 10:59:46)
ด้วยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีจำนวนครัวเรือนที่มีข่ายจะต้องเสียภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เช่น ภาษีโรงเรือนที่ดิน และภาษีป้ายพร้อมด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆ อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบเทอดไทยยังขาดความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยจัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น - 16.00 น. ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2561
( 09 มกราคม 2018 เวลา 18:09:04)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
( 04 มกราคม 2018 เวลา 11:00:48)
 
#แจ้งประชาสัมพันธ์จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการจากแม่สาย จะเข้ารับทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ทุกชนิดทั้งใหม่/เก่า ที่ยังใช้งานได้อยู่ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพญไพร หมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย
( 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:39:34)
 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพญาไพรลิทู่ถึงบ้านแม่คำน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 11:01:42)
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพญาไพรลิทู่ - บ้านปางมะหัน ม.8
( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 16:23:09)
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าซางสูงสุดแดน - บ้านผาจี ม.15
( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 09:50:53)
 

การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์)
( ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2017 เวลา 15:34:09)
 

การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (กิจกรรมการจัดทำปฎิทิน ประจำปี 2561)
( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 11:46:52)
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 จุด
( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 15:29:17)
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 13:35:43)
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มชักพร้อมอุปกรณ์และมอเตอร์ไฟฟ้า
( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 13:34:50)
 

ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านพญาไพรลิทู่ถึงบ้านแม่คำน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 11:44:30)
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพญาไพรลิทู่ถึงบ้านบ้านแม่คำน้อย ตำบลเทอดไทย
( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 09:17:53)
 
 
 
แพทย์เตือนกระเพาะอักเสบเรื้อรัง เสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร
( Update Sun, 21 Jan 2018 02:22:39 GMT)
แผ่นดินไหวขนาด 6.3 เขย่าชิลี ไม่มีคำเตือนสึนามิ
( Update Sun, 21 Jan 2018 02:08:31 GMT)
เหนือ-อีสาน-กลางอากาศเย็น ภาคใต้ฝนเพิ่ม กทม.มีเมฆบางส่วน มีหมอกตอนเช้า
( Update Sun, 21 Jan 2018 01:46:47 GMT)
ทส.แจง"ป๋าเปรม"ยกเลิกร่วมงานเลี้ยง 21 ม.ค.นี้ เพราะไม่แข็งแรง ไม่ใช่เลี่ยงเจอ"ใคร"
( Update Sat, 20 Jan 2018 14:38:45 GMT)
"พิชาย"ชำแหละ 3 ปีปฏิรูป ติดดาบภาครัฐ นายทุนเริงร่า ประชาหดหู่
( Update Sat, 20 Jan 2018 13:10:38 GMT)
ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส.เผยระดับความสุขเกษตรกรทั่วประเทศอยู่ที่ 82.78 เต็ม 100
( Update Sat, 20 Jan 2018 13:06:14 GMT)
นักเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ เชื่อต่างด้าวทะลักเข้าไทยหลังปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แต่เชื่อไม่แย่งงานคนไทย
( Update Sat, 20 Jan 2018 12:51:04 GMT)
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์