Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559
 งบเดือนกันยายน 2559
 งบเดือนสิงหาคม 2559
 งบเดือนกรกฎาคม 2559
 งบเดือนมิถุนายน 2559
 งบเดือนพฤษภาคม 2559
 งบเดือนเมษายน 2559
 งบเดือนมีนาคม 2559
 งบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 งบเดือนมกราคม 2559
 งบเดือนธันวาคม 2558
 งบเดือนพฤศจิกายน
 งบเดือนตุลาคม
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560
 งบเดือนมิถุนายน 2560
 งบเดือนพฤษภาคม 2560
 งบเดือนเมษายน 2560
 งบเดือนมีนาคม 2560
 งบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 งบเดือนมกราคม 2560
 งบเดือนธันวาคม 2559
 งบเดือนพฤศจิกายน 2559
 งบเดือนตุลาคม 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประจำปี 2559
 งบประจำปี 2558
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
แหล่งชาชั้นดี ประเพณีหลากหลาย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
 
วีดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยต้อนรับคณะจากจังหวัดเชียงราย ตรวจพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพระเพลินศพในหลวงและติดตามการปลูกดอกดาวเรือน
คณะสื่อมวลชน ทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร มาทำสารคดี โภชนาการเด็กที่ได้รับสนับสนุนงบจาก สสส.ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านเทอดไทย
เปิดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวิตมีสุข
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หมู่ที่15 อาคารเอนกประสงค์บ้านผาจี
เจ้าหน้าที่/พนักงาน อบต.เทอดไทย ร่วมกันพรวนดินดูแลและรักษาต้นดอกดาวเรืองให้โตทันดอกเดือนตุลาคม 2560
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หมู่ที่15 อาคารเอนกประสงค์บ้านผาจี
เปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กในเขตตำบลเทอดไทย #แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)
ร่วมงานมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาบ้านม้งเก้าหลัง หมู่ที่9 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
 
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
( 21 กันยายน 2017 เวลา 15:31:14)
ประกาศจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รับสมัครฝึกอบรมอาชีพฟรี มีหลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น
 
ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
( 01 สิงหาคม 2017 เวลา 09:35:46)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอากู่-อาไฮ้ หมู่ 3
( 31 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:39:13)
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
( 21 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:57:15)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการชั่วคราวการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
( 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:52:22)
ด้วยกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ประกาศ ร วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์และชี้แจง พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่หม้อ หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2017 เวลา 18:46:35)
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านจะตี
( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2017 เวลา 18:45:45)
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเทอดไทย หมู่ 1
( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2017 เวลา 18:44:31)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2017 เวลา 14:33:39)
 

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2/2560
( ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2017 เวลา 16:04:56)
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2017 เวลา 16:41:52)
 

การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 16:31:33)
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 10:37:37)
 

เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุประปา หมู่ที่15
( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 13:52:54)
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทูหมออาเน หมู่ที่ 17
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:20:21)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์