Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
แหล่งชาชั้นดี ประเพณีหลากหลาย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
 
วีดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยโครงการกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิวและคำขวัญ ไทยนิยม ยั่งยืน ประตจำปี 2561
โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ประจำปี 2561
ตรวจสอบคุณภาพนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเทอดไทย
ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ มือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก ณ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง ประจำปี 2561
ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้และต้นน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 การปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกป่า ลดคาร์บอนฯ ป้อนออกซิเจน”. ในป่าชุมชนตำบลเทอดไทย ประจำปี 2561
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่4,16
ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ 2561
ร่วมประชุมประชาคม ม.5,6,11
 
 
ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริต ของ นายณรงศศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
( 03 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:50:49)
 
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( 24 เมษายน 2018 เวลา 09:53:03)
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 101/1 จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561
( 24 เมษายน 2018 เวลา 09:48:49)
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 ข้อ 93 จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกส่งเสริมการจ้างงานนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561
( 26 มีนาคม 2018 เวลา 11:49:26)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อทอสอบความรู้ความสามารถและสอบสัมภาษณ์งาน ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย (ห้องประชุม1 ชั้น2)
 
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาการจ้างงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561
( 13 มีนาคม 2018 เวลา 15:05:19)
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาการจ้างงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน โดยพิจารณาจากนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนเป็นลำดับแรก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2561 นี้ ในเวลาราชการ 08.30- 16.30 น. และเริ่มทำงานในระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2561 นั้น
 
 

ร่างประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:19:58)
 

การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:03:19)
 

ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2018 เวลา 13:12:02)
 

การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาส 3 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ..ในเขตตำบลเทอดไทย จำนวน 11 แห่ง
( ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:51:53)
 

การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาส 3 สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.ในเขตตำบลเทอดไทย จำนวน 18 ศูนย์
( ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:50:46)
 

ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2018 เวลา 15:18:18)
 

การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2018 เวลา 10:28:06)
 

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จำนวน 2 ช่วง
( ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2018 เวลา 11:08:21)
 

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทอดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2018 เวลา 16:10:19)
 

การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2018 เวลา 11:47:09)
 
 
 
นายกฯ เปิดงานโครงการจิตอาสาฯ ชวน ปชช.ขุดลอกคูคลองเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10
( Update Mon, 16 Jul 2018 04:10:56 GMT)
ผู้ว่าฯ ยโสธรเตือนประชาชนรับมือน้ำท่วม-น้ำป่า 14-19 ก.ค.นี้
( Update Mon, 16 Jul 2018 03:55:24 GMT)
โรงแรมภูเก็ตจัดโปรฯ ลดแลกแจกแถมหลังยอดจองถูกยกเลิกถึง 70%
( Update Mon, 16 Jul 2018 03:45:26 GMT)
เกาหลีเหนือเตรียมนิรโทษฯ ผู้ต้องขัง มีผล 1 ส.ค.นี้ ฉลอง 70 ปีก่อตั้งประเทศ
( Update Mon, 16 Jul 2018 03:41:22 GMT)
"ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์"เป็น ปธ.ทำบุญใหญ่ถ้ำหลวง อุทิศส่วนกุศลให้"จ่าแซม"ขอขมา"เจ้าแม่นางนอน
( Update Mon, 16 Jul 2018 03:36:43 GMT)
หลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอากาศร้อนจัด มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย
( Update Mon, 16 Jul 2018 03:19:30 GMT)
ก.แรงงานเตรียมสรุปผลตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวหลังปิด OSS 15วัน
( Update Mon, 16 Jul 2018 03:15:35 GMT)
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์