Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
วันเด็กแห่งชาติ (รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่อาข่า (เทศกาลชาและกีฬาชาติพันธุ์) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561
โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน์
เราทำความดี ด้วยใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" 5 ธันวาคม 2560
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด โดยสถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง
งานมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ
จัดเตรียมสถานที่งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2560
งานก่อสร้างถนน
จัดงานรวมพลจิตอาสาฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะบริเวณการจัดพิธีและรอบสนามกลางบ้านเทอดไทย ทำความสะอาดถนน ห้องน้ำ ปรับพื้นที และจัดดอกดาวเรือนในจุดต่างๆ ณ สนามกีฬากลางบ้านเทอดไทย
จัดเตรียมสถานที่งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 21 ตุลาคม 2560
ต้อนรับคณะจากจังหวัดเชียงราย ตรวจพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพระเพลินศพในหลวงและติดตามการปลูกดอกดาวเรือน
คณะสื่อมวลชน ทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร มาทำสารคดี โภชนาการเด็กที่ได้รับสนับสนุนงบจาก สสส.ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านเทอดไทย
เปิดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวิตมีสุข
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หมู่ที่15 อาคารเอนกประสงค์บ้านผาจี
เจ้าหน้าที่/พนักงาน อบต.เทอดไทย ร่วมกันพรวนดินดูแลและรักษาต้นดอกดาวเรืองให้โตทันดอกเดือนตุลาคม 2560
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หมู่ที่15 อาคารเอนกประสงค์บ้านผาจี
เปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กในเขตตำบลเทอดไทย #แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)
ร่วมงานมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาบ้านม้งเก้าหลัง หมู่ที่9 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
#ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย กระป๋องสเปร์ย/ยาฆ่าแมลง เป็น ขอให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
วันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะป่า,บ้านมูซอ,บ้านจะตี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ กำจัดผักตบชวา เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านเทอดไทย
โครงการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หมู่ที่10 บ้านบริวารบ้านผาจีใหม่ ปร
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและถวายชัยมงคล ร.10 ประจำปี 2560
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560
โครงการปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560
พิธีทำบุญอาคารสำนักงานและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ประจำปี 2560
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ร่วมพิธีทางศาสนาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบรอบ 90 วัน. ณ วัดกาคำ อบต.เทอดไทย ประจำปี 2560
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 5 ธันวาคม 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
กิจกรรมเพราะ...เรารักพ่อ
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ร่วมโครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่า. (ทำดีเพื่อแผ่นดิน ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ลดโลกร้อน สิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลเทอดไทย)
ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามไหล่ถนนเส้น บ้านม้งเก้าหลัง - ฐานทหารฯ บ้านม้งเก้าหลังและเส้นทาง ม.บ้านพญาไพรลิทู่ ถึงฐานปางหนุน ต.เทอดไทย
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยร่วมกันจัดเก็บขยะรีไชร์เคิลที่มีมูลค่าน้อยเช่นขวดแก้วต่างๆที่เป็นสาเหตุหลักที่เพิ่มจำนวนขยะตกค้างในสถานที่กำจัดขยะเพื่อกำจัดทั้งนี้เพื่อลดปริมาณให้น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติเกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการ อาหารปลอดภัยสำหรับเด็กปฐวัย การจัดทำอาหารที่ถูกต้องสุขลักษณะและแนวคิดให้กับบุคลากร
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทย วันที่14 พฤศจิกายน 2559 เนื่องในวันลอยกระทง. ครู ผผด ทุกศูนย์สอนให้เด็กๆทุกคนฝึกทำกระทง (หนูก็ทำกระทงได้)
ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้างานถนนพญาไพรลิทู่ - บ้านแม่คำน้อย (เงินจ่ายขาดสะสม)สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
ตามนโยบายท่านนายก ให้ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดระเบียบและพัฒนาศูนย์กระบวนการเรียน การสอน ให้พร้อม งบประมาณปี 2560
โครงกการอบรมให้ความรู้กฏหมายเพื่อชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559
การปรับสภาพป่า เพื่อให้เป็นธรรมชาติดั้งเดิม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บ้านพญาไพรเล่าจอ
ชี้แจ้งให้ความรู้เกียวกับประชามติ
ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริและการปลูกต้นไม้สองข้างทางตามพระราชเสาวรีย์
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
โครงการเดินรณรงค์ อบต.เทอดไทย
ช่วยเหลือสถานการณ์ภัยแล้ง 2559
กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านพญาไพร และบ้านแม่หม้อ
การสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี2559 ณ ม.16 บ้านจะตี( 3 มิถุนายน 2559)
โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
ช่วยเหลือไฟป่า
ช่วยเหลือเหตุเกิดจากวัตภัย
รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ปลัด และผู้สูงอายุ 2559
มอบท่อส่งน้ำให้ชาวบ้านสู้ภัยแล้ง 2559
ประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ บ้านพญาไพรเล่ามา-บ้านม้งแปดหลัง
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2559
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด
โครกงารชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
สิบสานอนุรักษ์วัฒน์ธรรมปีใหม่ลาหู่ 2559
ปีใหม่อาข่า ณ บ้านทูหมออาเน
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
กิจกรรมหมอทหารเดินเท้า ตามรอยสมเด็จย่า
โครงการ 1 คน 1 ฝน เพื่อประชาชนชาวไทย (ร่วมกันปลูกป่าไม้ ณ บ้านแม่คำน้อย)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดภายใจโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2558
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58
ผู้บริจาคไฟไหม้บ้าน ณ บ้านปางมะหัน
ศึกษาดูงาน
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ณ บ้านแสนเมืองโก
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเทอดไทย(ต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2558
แจกผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ม.1-18
กิจกรรมปีใหม่ม้ง ณ ม้งเก้าหลัง 2558
กิจกรรมปีใหม่อาข่า 2558
มอบไออุ่นแห่งความรักจากคนไทยสู่คนไทย จากช่อง 3
ต้อนรับองคมนตรี ณ ปางหนุน
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. 57
โครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพและคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย
ปีใหม่ไตย เทิดพระเกียรติ มหราชา
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการมอบรถเข็นเพื่อคนพิการ
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ประชุมสมาชิกสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2557 ประจำเดือน 6 สิงหาคม 2557
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.เทอดไทย ประจำปี 2557
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ณ วนอุทยานสันผาพญาไพร
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำเดือน 7 กรกฏาคม 2557
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2557
เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ณ ห้องประชุมเทอดไทย 2557
การประชุมสมาชิกสภาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
มอบความช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 2557
โครงการอำเภอแม่ฟ้าหลวง...ยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2557
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศพื้นบ้านในระดับพื้นที่
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำไม้กวาดดอกหญ้า 2557
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) 2557
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดย อบจ.เชียงราย 2557
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผ้าห่มกันหนาว ประจำเดือนมกราคม 2557
พิธีทำบุญสำนักงาน อบต. 2557
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ บ้านปางมะหัน 2556
ร่วมด้วยช่วยภัยหนาว 2556
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
การมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ ไทยเบฟ...ร่วมใจต้านภัยหนาว
อำเภอแม่ฟ้าหลวง...ยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2556
อบต.เทอดไทย ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ปี 2555
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ตำบลเทอดไทย
การเตรียมการเลือกตั้งนายก อบต. ประจำปี 2556
งานทำบุญปีใหม่ อบต. 2556
ประเพณีอาข่า 2556
ประเพณีปีใหม่ลาหู่ 2556
การมอบผ้าห่มกันหนาว 2555
วันสตรีสากล ปี 2554
การเลือกตั้งสมาชิกอบต.เทอดไทย 2555
วันเด็กแห่งชาติ 2556
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2555
โครงการเอาชนะภัยยาเสพติด 2555
โครงการปลูกป่า 2554
วันพ่อแห่งชาติ 2553
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์