Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ระดับต้น (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เทอดไทย)
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561-2564
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
   
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2561
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
- แผ่นพับคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือปฏิบัติราชการ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป - เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
- หลักเกณฑ์ละแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เทอดไทย ปี 2561
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2561
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2562
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
เข้าร่วมประชุม โครงการ กอ.พมพ.ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง
พิธีเปิดงานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ณ บ้านพญาไพรลิทู่ หมู่ที่ 11
“หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ( พอ.สว.) “ ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาบ้านม้งเก้าหลัง
พิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านผาจี หมู่15
เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพและจิตใจแก่เด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทยประจำปี 2562
ประชุมประชาคมกลุ่ม3 พญา 1 แม่หม้อ ประจำปี 2561
งานสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ไตย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561
จัดโครงการฝึกอบรม การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทย ณ ศพด.บ้านแม่หม้อ
พิธีเปิดงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทอดไทย
ร่วมพิธีเปิดการอบรมศักยภาพผู้นำ/แกนนำ ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิ ประจำปี 2561
ตรวจประเมินคุณถาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ ร่วมกันสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง และ รพ.แม่ฟ้าหลวง
ศึกษาดูงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเทอดไทย
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันธรรมสวนะในโครงการ”#สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าฯพาเข้าวัด”
ตรวจมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งเก้าหลัง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “#ทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเทอดไทย ประจำปี 2562 กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและผู้นำการท่องเที่ยวชุมชนหรือเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
#เข้าร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้การดูแลเด็กปฐมวัยให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี 2561
เข้าร่วมนิทรรศการงานวิจัย \"เด็กและเยาวชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ\" ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย งบประมาณประจำปี 2562
ประชุมประจำเดือนกองการศึกษาฯและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทย ประจำปี 2561
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3/2561
ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที 4 /2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยและการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (ต้นแบบ) งบประมาณประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์ ประจำปี 2561
โครงการจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยว ตำบลเทอดไทย
โครงการแข่งขันฟุตซอล ครั้งที่ 9 เพื่อต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
ร่วมงานมหกรรม To be number one ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนจีนต้าถง
ร่วมกิจกรรมรงณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ณ บ้านแสนเมืองโก ม.2 ณ จุดที่เกิดดินสไลด์
เชิญร่วมงานเทศกาลโล้ชิงช้า บ่อฉ่องตุ๊ ประจำปี 2561
โครงการอบรม ให้ความรู้การป้องโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ หอประชุมสนามกีฬากลางบ้านเทอดไทย ประจำปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่14 งบประมาณประจำปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทย ประจำปี 2561
ตรวจเยี่ยม ศพด.พญาไพรเล่าจอ พญาไพรเล่ามาและศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ หมู่ที่6
เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2561
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2561 ณ บ้านแสนเมืองโก
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ชั้น2
ปรับดินสไลด์ ม.16 ถึงบ้านป่าซางสุดแดน ประจำปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการอบรมบริหารจัดการแนวเขตที่ดินทำกิน-ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปี 2561
Big cleaning Day ณ บริเวณอาคารสำนักงาน อบต.เทอดไทย ประจำปี 2561
ร่วมงานพิธีเปิดงานการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการทำกระเป๋า ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยอื้น ประจำปี 2561
จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ร่วมงานพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดและพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ งบประมาณประจำปี 2561
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (โดยนวัตกรรมใหม่เตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน) และศึกษาดูงานที่ อบต.แม่ทา อ.แม่ออน เรื่องการออกโฉนดป่าชุมชนในพื้นที่ป่าสงวน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนชมรม To Be Number One อำเภอแม่ฟ้าหลวงปีที่ 4
ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. เทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2/2561
เกิดไฟไหม้บ้าน บ้านม้งแปดหลัง ม.12
โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิวและคำขวัญ ไทยนิยม ยั่งยืน ประตจำปี 2561
โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ประจำปี 2561
ตรวจสอบคุณภาพนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเทอดไทย
ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ มือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก ณ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง ประจำปี 2561
ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้และต้นน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 การปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกป่า ลดคาร์บอนฯ ป้อนออกซิเจน”. ในป่าชุมชนตำบลเทอดไทย ประจำปี 2561
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่4,16
ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ 2561
ร่วมประชุมประชาคม ม.5,6,11
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2/2561
ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.17
เปิดอบรมโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการสร้างสุขภาวะทางอาหารและโภชนาการ
ทาง อบต.เทอดไทยจัดอบรม #โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
เปิดงานโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด
อบรมโครงการชุมชนนำร่องปลอดขยะ ประจำปี 2561
คัดเลือกสอบสัมภาษณ์งานกับเด็กนักเรียนที่มาสมัครฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561
ส่งมอบกรงเหล็กคัดแยกขยะอันตราย
งานสืบสานวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ลัวะ ประจำปี 2561
โครงการสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ ประจำปี 2561
ร่วมพิธีอบรมการดำเนินงานโครงการลุ่มน้ำแบบผสมผสานกิจกรรมสนับสนุนการปรับตัวหนีภัยในพื้นที่ลาดเชิงเขา(การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยดินโคลนถล่มโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีสานสัมพันธ์ กศน.แม่ฟ้าหลวง ณ สนามกีฬากลางบ้านเทอดไทย
พิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันนอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมบ้านนาโต่ และ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงโดยภาคประชาสังคม
อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (อบรมเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี โรงเรือนที่ดินและป้าย) ประจำปี 2561 และจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินและป้าย ประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติ (รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่อาข่า (เทศกาลชาและกีฬาชาติพันธุ์) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561
โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน์
เราทำความดี ด้วยใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" 5 ธันวาคม 2560
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด โดยสถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง
งานมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ
จัดเตรียมสถานที่งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2560
งานก่อสร้างถนน
จัดงานรวมพลจิตอาสาฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะบริเวณการจัดพิธีและรอบสนามกลางบ้านเทอดไทย ทำความสะอาดถนน ห้องน้ำ ปรับพื้นที และจัดดอกดาวเรือนในจุดต่างๆ ณ สนามกีฬากลางบ้านเทอดไทย
จัดเตรียมสถานที่งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 21 ตุลาคม 2560
ต้อนรับคณะจากจังหวัดเชียงราย ตรวจพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพระเพลินศพในหลวงและติดตามการปลูกดอกดาวเรือน
คณะสื่อมวลชน ทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร มาทำสารคดี โภชนาการเด็กที่ได้รับสนับสนุนงบจาก สสส.ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านเทอดไทย
เปิดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวิตมีสุข
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หมู่ที่15 อาคารเอนกประสงค์บ้านผาจี
เจ้าหน้าที่/พนักงาน อบต.เทอดไทย ร่วมกันพรวนดินดูแลและรักษาต้นดอกดาวเรืองให้โตทันดอกเดือนตุลาคม 2560
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หมู่ที่15 อาคารเอนกประสงค์บ้านผาจี
เปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กในเขตตำบลเทอดไทย #แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)
ร่วมงานมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาบ้านม้งเก้าหลัง หมู่ที่9 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
#ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย กระป๋องสเปร์ย/ยาฆ่าแมลง เป็น ขอให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
วันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะป่า,บ้านมูซอ,บ้านจะตี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ กำจัดผักตบชวา เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านเทอดไทย
โครงการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หมู่ที่10 บ้านบริวารบ้านผาจีใหม่ ปร
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและถวายชัยมงคล ร.10 ประจำปี 2560
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560
โครงการปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560
พิธีทำบุญอาคารสำนักงานและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ประจำปี 2560
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ร่วมพิธีทางศาสนาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบรอบ 90 วัน. ณ วัดกาคำ อบต.เทอดไทย ประจำปี 2560
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 5 ธันวาคม 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
กิจกรรมเพราะ...เรารักพ่อ
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ร่วมโครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่า. (ทำดีเพื่อแผ่นดิน ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ลดโลกร้อน สิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลเทอดไทย)
ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามไหล่ถนนเส้น บ้านม้งเก้าหลัง - ฐานทหารฯ บ้านม้งเก้าหลังและเส้นทาง ม.บ้านพญาไพรลิทู่ ถึงฐานปางหนุน ต.เทอดไทย
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยร่วมกันจัดเก็บขยะรีไชร์เคิลที่มีมูลค่าน้อยเช่นขวดแก้วต่างๆที่เป็นสาเหตุหลักที่เพิ่มจำนวนขยะตกค้างในสถานที่กำจัดขยะเพื่อกำจัดทั้งนี้เพื่อลดปริมาณให้น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติเกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการ อาหารปลอดภัยสำหรับเด็กปฐวัย การจัดทำอาหารที่ถูกต้องสุขลักษณะและแนวคิดให้กับบุคลากร
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทย วันที่14 พฤศจิกายน 2559 เนื่องในวันลอยกระทง. ครู ผผด ทุกศูนย์สอนให้เด็กๆทุกคนฝึกทำกระทง (หนูก็ทำกระทงได้)
ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้างานถนนพญาไพรลิทู่ - บ้านแม่คำน้อย (เงินจ่ายขาดสะสม)สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
ตามนโยบายท่านนายก ให้ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดระเบียบและพัฒนาศูนย์กระบวนการเรียน การสอน ให้พร้อม งบประมาณปี 2560
โครงกการอบรมให้ความรู้กฏหมายเพื่อชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559
การปรับสภาพป่า เพื่อให้เป็นธรรมชาติดั้งเดิม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บ้านพญาไพรเล่าจอ
ชี้แจ้งให้ความรู้เกียวกับประชามติ
ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริและการปลูกต้นไม้สองข้างทางตามพระราชเสาวรีย์
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
โครงการเดินรณรงค์ อบต.เทอดไทย
ช่วยเหลือสถานการณ์ภัยแล้ง 2559
กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านพญาไพร และบ้านแม่หม้อ
การสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี2559 ณ ม.16 บ้านจะตี( 3 มิถุนายน 2559)
โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
ช่วยเหลือไฟป่า
ช่วยเหลือเหตุเกิดจากวัตภัย
รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ปลัด และผู้สูงอายุ 2559
มอบท่อส่งน้ำให้ชาวบ้านสู้ภัยแล้ง 2559
ประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ บ้านพญาไพรเล่ามา-บ้านม้งแปดหลัง
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2559
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด
โครกงารชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
สิบสานอนุรักษ์วัฒน์ธรรมปีใหม่ลาหู่ 2559
ปีใหม่อาข่า ณ บ้านทูหมออาเน
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
กิจกรรมหมอทหารเดินเท้า ตามรอยสมเด็จย่า
โครงการ 1 คน 1 ฝน เพื่อประชาชนชาวไทย (ร่วมกันปลูกป่าไม้ ณ บ้านแม่คำน้อย)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดภายใจโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2558
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58
ผู้บริจาคไฟไหม้บ้าน ณ บ้านปางมะหัน
ศึกษาดูงาน
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ณ บ้านแสนเมืองโก
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเทอดไทย(ต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2558
แจกผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ม.1-18
กิจกรรมปีใหม่ม้ง ณ ม้งเก้าหลัง 2558
กิจกรรมปีใหม่อาข่า 2558
มอบไออุ่นแห่งความรักจากคนไทยสู่คนไทย จากช่อง 3
ต้อนรับองคมนตรี ณ ปางหนุน
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. 57
โครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพและคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย
ปีใหม่ไตย เทิดพระเกียรติ มหราชา
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการมอบรถเข็นเพื่อคนพิการ
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ประชุมสมาชิกสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2557 ประจำเดือน 6 สิงหาคม 2557
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.เทอดไทย ประจำปี 2557
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ณ วนอุทยานสันผาพญาไพร
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำเดือน 7 กรกฏาคม 2557
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2557
เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ณ ห้องประชุมเทอดไทย 2557
การประชุมสมาชิกสภาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
มอบความช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 2557
โครงการอำเภอแม่ฟ้าหลวง...ยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2557
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศพื้นบ้านในระดับพื้นที่
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำไม้กวาดดอกหญ้า 2557
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) 2557
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดย อบจ.เชียงราย 2557
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผ้าห่มกันหนาว ประจำเดือนมกราคม 2557
พิธีทำบุญสำนักงาน อบต. 2557
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ บ้านปางมะหัน 2556
ร่วมด้วยช่วยภัยหนาว 2556
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
การมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ ไทยเบฟ...ร่วมใจต้านภัยหนาว
อำเภอแม่ฟ้าหลวง...ยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2556
อบต.เทอดไทย ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ปี 2555
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ตำบลเทอดไทย
การเตรียมการเลือกตั้งนายก อบต. ประจำปี 2556
งานทำบุญปีใหม่ อบต. 2556
ประเพณีอาข่า 2556
ประเพณีปีใหม่ลาหู่ 2556
การมอบผ้าห่มกันหนาว 2555
วันสตรีสากล ปี 2554
การเลือกตั้งสมาชิกอบต.เทอดไทย 2555
วันเด็กแห่งชาติ 2556
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2555
โครงการเอาชนะภัยยาเสพติด 2555
โครงการปลูกป่า 2554
วันพ่อแห่งชาติ 2553
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์