นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่2/2565

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2565 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น.
นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่2/2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานสถานะการเงิน เพื่อพิจารณาโครงการฯ และเพือพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปี 2565 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุม อบต.เทอดไทย