นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 , เปิดอ่าน 3 ครั้ง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ครั้งที่ 1/2564 เหตุเพลิงไหม้บ้าน เรือนของราษฎรบ้านแม่คำน้อย บ้านเลขที่ 41 ม.18 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
โดยนายกเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เป็นประธานกรรมการ