Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ระดับต้น (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เทอดไทย)
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561-2564
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
   
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2561
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
- แผ่นพับคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือปฏิบัติราชการ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป - เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
- หลักเกณฑ์ละแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เทอดไทย ปี 2561
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2561
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2562
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
วัดกาคำ

ประวัติวัดกาคำ วัดพระธาตุกาคำ(ก๋าคำ)เป็นพระธาตุเก่าแก่บนยอดอยสร้างขึ้นในสมัยโยนก สมัยนั้นนำโดยปู่จ้าวลาวจกเป็นผู้นำองค์กรปกครอง หรือหัวหน้าใหญ่ของอ้ายลาว บ้านหินแตกในขณะนั้นมีชาวไทยใหญ่ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีเรื่องเล่าว่ามีพ่อค้าวัวต่างถิ่น สองคนพี่น้องมาจากเมืองแสนหวีได้เข้ามาค้าขาย พักแรม เป็นเวลานานนับเดือน ตาม เส้นทางตั้งแต่เมืองสาต, หินแตก , ฝาง ,เชียงดาว จุดหมายปลายทางสิ้นสุดที่เมืองเชียงใหม่พ่อค้าชาวไทยใหญ่ทั้งสอง ได้สร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งในระหว่างทางดอยตุงกับเมืองฝาง คือ พระธาตุกาคำโดยได้นำเอาทองคำหล่อหลอมเป็นรูปอีก จำนวน 2 ตัว ไว้ในองค์พระธาตุชาวไทยใหญ่เรียกว่า ก๋าคำ( ก๋า หมายถึง อีกา , คำ หมายถึง ทองคำ ) วัดพระธาตุกาคำมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ และพระธาตุ 1 องค์เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ทรุดโทรมไปเป็นเวลานานชาวบ้านจึงได้บรูณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2506 ความสำคัญของวัดนี้ เพราะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาและนับถือ เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน มีประวัติและความเป็นมาที่น่าประทับใจ ลักษณะการปลูกสร้างก็เป็นแบบดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่พิธีกรรมต่างๆ

สถานที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระยะทางจากป่าซางไปวัดกาคำ ระยะทาง 35 กิโลเมตร

 
พระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว (วัดกาขาว)

หน้าวิหาร มีรูปปั้นของพระโพธิสัตว์ (พระแม่กวนอิม) ซึ่งแกะสลักมาจากหินหน้าผา มีความประณีตสวยงาม บรรยากาศรอบวัดกาขาว ประกอบด้วย ศาลาโลกุตตระที่ประดิษฐานพระพุทธรูปของพระโพธิสัตว์ และหลวงพ่อต่างๆ ที่สำคัญให้ประชาชนได้เคารพ

ประวัติวัดเวียงคำ (กาขาว)
วัดเวียงกาขาวถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาวเมื่อ พ.ศ.2547 เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึก ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ และชาวเขาหลายชนเผ่า ตลอดจนข้าราชการทหารตามแนวชายแดน เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ชาวเขาเผ่าต่างๆได้รู้และเข้าใจในพระพุทธศาสนา

ประวัติพระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว
พระทรงรัตนพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว ประดิษฐาน ณ วัดเวียงคำ (วัดกาขาว) เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ มีขนาดหน้าตัก 8 เมตรสูง 10 เมตรฐานบัวรองรับองค์พระสูง 2 เมตร และตราสัญญาลักษณ์ฉลองครองสิริราชสมบัติ 60 ปี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2547 และสร้างองค์พระเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อถวายแผ่นดินในปีมหามงคล 2549 ครองศิริราชครบ 60 ปี และเพื่อลดพร้อมทั้งกำจัดภัยพิบัติของโลกและบ้านเมือง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 ให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไป

สถานที่ตั้ง บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระยะทางจากป่าซางไปวัดกาขาว ประมาณ 36 กิโลเมตร

 
บ้านขุนส่า
ประวัติขุนส่า
ขุนส่า มีชื่อจริงว่า จาง ซีฟู และมีชื่อไทยว่า นายจันทร์ จางตระกูล เป็นอดีตผู้นำกองทัพเมืองไตยซึ่งต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชให้แก่ชนกลุ่มน้อยชาวไทใหญ่ในพม่า และเป็นผู้เก็บภาษีจากพ่อค้ายาเสพติด เพื่อใช้อาวุธต่อสู้กับรัฐบาลพม่า

ขุนส่าเคยตั้งกองกำลังใหญ่อยู่ที่บ้านหินแตก ในเขตตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 มีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งโรงพยาบาล วัด และโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2512 ทางการพม่าจับตัวขุนส่าไปจำคุกด้วยข้อหาก่อการปฏิวัติ และได้รับการปล่อยตัวในปี พ.ศ. 2516 เพื่อแลกกับชีวิตของแพทย์ชาวโซเวียต 2 คน ที่กองกำลังของขุนส่าจับไปเป็นตัวประกัน ที่บ้านหินแตก จากเหตุการณ์ครั้งนั้น รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายผลักดันกองกำลังขุนส่าออกนอกประเทศ ตำรวจตระเวนชายแดนของไทยได้เข้ากวาดล้างบ้านหินแตกเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2525 กองกำลังขุนส่าย้ายไปตั้งอยู่ฝั่งพม่า ที่บ้านหัวเมือง ตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนชื่อเป็น กองทัพสหฉาน (Shan United Army) และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาปฏิวัติไตย (Tai Revolutionary Council) เมื่อ พ.ศ. 2528

ในปี พ.ศ. 2532 ทางการสหรัฐตั้งค่าหัวขุนส่าเป็นเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำตัวขุนส่าไปดำเนินคดี หลังจาก ศาลสหรัฐสั่งฟ้องในข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนจำนวน 1,000 ตัน เข้าประเทศ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 ขุนส่าตกลงสวามิภักดิ์ และส่งมอบอาวุธของกองทัพเมืองไต ให้กับทางการพม่า เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่สหรัฐอเมริกา ขุนส่าถูกทหารพม่าควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักในกรุงย่างกุ้ง ล้มป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน จนกระทั่งเสียชีวิต เมื่อคืนวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 อายุ 73 ปี

บ้านขุนส่า (อดีตราชายาเสพติดโลก) ตั้งอยู่ ณ หมู่ 1 บ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย ภายในบ้านพักขุนส่ามีหมู่บ้านจำลอง แสดงให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่เหมือนจริงของชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ เช่น หมู่บ้านอาข่า , ลาหู่, ปะหล่อง, ว้า, สีซอ ,จีฮ่อ และยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิตส่วนตัวขุนส่ากับอาคารพิพิธภัณฑ์ขุนส่ากับขบวนการค้ายาเสพติดและอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยใหญ่และความเป็นมาของขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่กับบาทขุนส่าในอดีต

สถานที่ตั้ง บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระยะทาง จากป่าซางไปบ้านขุนส่า ประมาณ 36 กิโลเมตร
 
ไร่ชาฉุยฟง
ประวัติ ไร่ชาฉุยฟง
ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและ จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย โดยมี ประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชามากว่า 40 ปี ปัจจุบัน บริษัท ฉุยฟง เป็นผู้ผลิตชา ผู้จัดจำหน่ายและผู้ส่งออก มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม เช่น โออิชิ มาลี ยูนีฟ ลิปตัน เป็นต้น สวนชาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศแถบเทือกเขาสูง ซึ่งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร และมีบรรยากาศ โดยรอบปกคลุมด้วยหมอกตลอดปี ด้วยความความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่าพันไร่โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันได ซึ่งดูสวยงามแปลกตากว่าไร่ชาที่อื่น ทำให้ไร่ชาฉุยฟงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ใน จ. เชียงราย ซึ่งเริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

สถานที่ตั้ง บ้านพญาไพร หมู่ 6 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระยะทาง จากป่าซางไปไร่ชาฉุยฟง ประมาณ 47 กิโลเมตร
 
พื้นที่ทรงงาน สมเด็จพระเทพฯ (โครงการชาน้ำมันบ้านบูซอ)
เป็นพื้นที่ทรงงาน และรวบรวมเรื่องราวการศึกษาชาน้ำมัน ซึ่งตำบลเทอดไทยเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่มีการปลูกชาน้ำมันขึ้น ภายในบริเวณนี้มีที่พักเป็นบ้านดินจำนวน 5 หลัง และสามารถชมวิวพร้อมสัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นแวดล้อมไปด้วยภูเขาและหมอกเย็นช่ำยามเช้า

สถานที่ตั้ง บ้านปูนะ หมู่ 4 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระยะทาง จากป่าซางไปพื้นที่ทรงงาน สมเด็จพระเทพฯ ประมาณ 50 กิโลเมตร
 
วนอุทยานสันผาพญาไพร
เปิดเป็นพื้นที่เดินเท้า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และผจญภัย เพื่อชมทะเลหมอกยามเช้าและสัมผัสถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยรอบของวนสันผาพญาไพร ในอนาคตทางส่วนของอบต.เทอดไทย ต้องการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เป็นจุดชมวิวและเป็นจุดกางเต้นท์สำหรับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมทะเลหมอก และชมวิวในมุมสูงของสองประเทศคือไทยกับพม่า

สถานที่ตั้ง บ้านผาจี หมู่ 15 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระยะทาง จากป่าซางไปวนอุทยานสันผาพญาไพร ประมาณ 42 กิโลเมตร
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์