Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายอุทิศ นรรัตน์
ปลัด อบต.เทอดไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานออกหน่วยสำรวจภาษีและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประจำ พ.ศ.2559
 แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
 หนังสือแจ้งผู้มีภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระภาษีประจำปี 2559
 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษี ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ของ อบต.ประจำปี 2557
 สรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2554
 สรุปเปรียบเทียบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดของ ปี 2553-2554
 รายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ปี 2554
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยหม้อ
 
ประวัติความเป็นมาของศูนย์พันาเด็กเล็กบ้านห้วยหม้

           เมื่อ 5 สิงหาคม 2539 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหม้อ จัดตั้งโดย นายวันชัย แซ่ลี ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 โดยใช้รับความร่วมมือจากชายบ้านห้วยหม้อ ม.14 โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อมาได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครั้งแรก จำนวน 50 คน แบ่งเป็น ชาย 28 คน หญิง 22 คน มีครู ผดด.จำนวน 2 คน คือ น.ส.สุนีย์ อ่องเงินและ น.ส.แสงซอน มหาวงศ์
          เมื่อ 1 ตุลาคม 2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครู ผดด. ประจำศูนย์จำนวน 1 คน เนื่องจาก น.ส.แสงซอน มหาวงศ์ ได้ลาออก และ น.ส.บัวคำ อ่องเงิน ได้เข้ามาเป็นครูผดด.

         เมื่อ 17 มิถุนายน 2543 ได้มีการต่อเติมอาคาร โดยได้รับงบประมาณจากโครงการ 100 ปี สมเด็จย่าจำนวน 50,000 บาท เพื่อความมั่นคงของของศูนย์และความปลอดภัยสำหรับเด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

           เมื่อ 1 ตุลาคม 2543 ได้เปลี่ยนแปลงครู ผดด. ทั้ง 2 คนใหม่ คือ น.ส.แสงนวล สิงห์จาวและ น.ส.อายุ้ม แซ่มือ เนื่องจาก      ครู ผดด. คนเก่าลาออกทั้ง 2 คน

            เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2547   ได้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาอยู่อาคารหลังใหม่ติดกันอนามัยห้วยมุเพื่อรองรับกับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นอย่างตอเนื่อง

           เมื่อ 1 ตุลาคม 2547 ได้เปลี่ยนแปลงครู ผดด.จำนวน 1 คน      เนื่องจาก    น.ส.แสงนวล สิงห์จาวได้ลาออก โดยได้ครู        ผดด.คนใหม่ 1 คน คือ น.ส.นวนันท์ มาเยอะ และ น.ส.อายุ้ม แซ่มือ

       เมื่อ 3 พฤษภาคม 2553 ได้เปลี่ยนแปลงครู ผดด จำนวน 1 คน เนื่องจาก น.ส.อายุ้ม แซ่มือ ได้ย้ายไปประจำที่ศูนย์       เทอดไทยหลวงจัน โดยได้ครู ผดด. คนใหม่ 1 คน คือ นายอลงกรณ์ แสงอ้ายจนถึงปัจจุบัน
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558
ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์