Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ระดับต้น (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เทอดไทย)
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561-2564
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
   
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2561
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
- แผ่นพับคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือปฏิบัติราชการ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป - เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
- หลักเกณฑ์ละแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เทอดไทย ปี 2561
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2561
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2562
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเทอดไทยหนึ่ง
 ประวัติความเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทย
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2545   โดยมี นายพงศกร  งามวิไลสกุล        (ผู้ใหญ่บ้าน) และ นายภัทรพงศ์  งามวิไลสกุล เป็นผู้คิดริเริ่มก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่งขึ้น   โดยมีอาจารย์           สมสวัสดิ์  ทองประวิทย์ (ครูโจ)  เป็นผู้ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการจัดทำเอกสาร และประสานงานต่อหน่วยงานพัฒนาการชุมชนอำเภอแม่ฟ้าหลวงเรื่องการขอเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง   

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่งแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย      ที่ดินบริจาคโดยนายขุนทู   ปานหลู่  พร้อมด้วยเงิน  จำนวน 6,000 บาท ( หกพันบาทถ้วน)    และจากความช่วยเหลือของผู้นำในชุมชน   ชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันบริจาคเงินเพื่อใช้สร้างอาคารเรียนไม้ไผ่   มุงด้วยหญ้าคา (ชั่วคราว)

              โดยได้ทำการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545(อย่างไม่เป็นทางการ)มีครูสอนจำนวน 1 คน  คือ นายภัทรพงศ์   งามวิไลสกุล   เด็กมีทั้งหมด จำนวน  45 คน      และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่   1 ตุลาคม 2545   ได้รับการจัดสรรบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มมาอีกจำนวน 2 คน  ต่อมาได้ทำการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2545 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  ภายหลังมีการปรับปรุงอาคารเรียนเป็นอาคารปูนชั้นเดียวถาวร ตามโครงการงบประมาณประจำปี 2547  สร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  และใช้ทำการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

                  ปัจจุบันมีครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทยหนึ่ง 2 คน  คือ นายภัทรพงศ์   งามวิไลสกุล  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแล   เด็กและนางพีรดา   เชื้อเมืองพาน   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   มีเด็กทั้งหมด 33 คน  ชาย 17 คน   หญิง 16  คน

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
                     การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี  บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้กับเด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าแก่ตนเองและสังคม

วิสัยทัศน์
                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทิดไทยหนึ่ง มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย, อารมณ์-จิตใจ,สังคม และสติปัญญา  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ  พร้อมทั้งเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม  ทีสุขภาพกายและจิตที่ดี
 
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์