Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ระดับต้น (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เทอดไทย)
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561-2564
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
   
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2561
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
- แผ่นพับคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือปฏิบัติราชการ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป - เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
- หลักเกณฑ์ละแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เทอดไทย ปี 2561
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2561
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2562
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
กองปราบปราม โทร. 1195
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ โทร. 1199
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร. 1374
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 1650
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784
 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย
ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร 1356
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร 1554
หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร โทร 1555
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร 1646
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร 1650
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โทร 1691
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร 1860
 
สายด่วนสำหรับบริการทางการแพทย์
สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร 1323
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร 1330
ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 1367
สายด่วนองค์การอาหารและยา โทร 1556
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร 1665
สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร 1666
สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โทร 1668
 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
การไฟฟ้านครหลวง โทร 1130
การประปานครหลวง โทร 1125
การประปาส่วนภูมิภาค โทร 1662
ชลประทานบริการประชาชน โทร 1460
 
สายด่วนสำหรับติดต่อหน่วยงานราชการ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร 1102
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โทร 1111
กรมศุลกากร โทร 1164
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร 1166
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร 1171
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร 1182
สายด่วนประกันภัย โทร 1186
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร 1330
สายด่วนศาลปกครอง โทร 1355
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร 1361
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 1362
กรมการค้าต่างประเทศ โทร 1385
กรมชลประทาน โทร 1460
สำนักงานประกันสังคม โทร 1506
สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง โทร 1548
ศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567
กระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
กระทรวงพลังงาน โทร 1649
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร 1676
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร 1694
กระทรวงการคลัง โทร 1689
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน โทร 1695
กรมสรรพสามิต โทร 1713
กระทรวงวัฒนธรรม โทร 1765
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 1767
 
สายด่วนสำหรับติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน
สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต โทร. 1188
ธนาคารออมสิน โทร 1115
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร 1357
ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333
ธนาคารกรุงไทย โทร 1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 1572
ธนาคารทหารไทย โทร 1558
ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร 1588
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร 1595
ธนาคารธนชาต โทร 1770
ธนาคารไทยธนาคาร โทร 0-2626-7777
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 0-2777-7777
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร 0-2285-1555
ธนาคารนครหลวงไทย โทร 0-2828-8000
 
สายด่วนสำหรับสอบถามการขนส่ง  
ตำรวจทางหลวง โทร.1193
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร 1197
กรมเจ้าท่า โทร 1199
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร 1384
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร 1490
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน โทร 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร 1318
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร 1566
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม  โทร 1661
TAXI-RADIO โทร 1681
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

โทร 0-2131-5700
ต่อ 1301

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร 0-2132-9950 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร 0-2269-319,
0-2269-3199
กรมการบินพลเรือน โทร 0-2286-0506,
0-2286-0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 0-2537-9198
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โทร 0-2938-3666
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โทร 08-1821-3424
 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม
TOT โทร. 1100
AIS โทร 1175
TRUE โทร 1331
DTAC โทร 1678
 
สายด่วนสำหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์
บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ โทร. 1113
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร 1133
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง  โทร 1188
 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ
สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย โทร 181
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร 1545
สถานีวิทยุ จส.100 โทร 1137
สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร 1644
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร 1677
สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร 1761
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร 1192
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร 1359
สายด่วนเมาไม่ขับ โทร 1717
 
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์